geologické práce

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

geologické práce

Hydrogeologické průzkumy pro stvaby (budovy, průmyslové komplexy, liniové stavby, podzemní stavby)
Hydrogeologické průzkumy pro oceňování zásob a vyhledávání zdrojů podzemních vod
Základní zpráva pro integrované povolení - podle čl. 3 nařízení ES č. 1272/2008  
Monitoring režimu podzemních vod včetně modelového řešení jeho ovlivnění
Monitoring jakosti podzemních i povrchových vod, jejich úplné hydrochemické posouzení
Vyhledání a určení rozsahu znečištění podzemních vod a horninového prostředí
Hydrologické posudky a bilance
Hydrogeologické posudky (studní, infiltračních charakteristik pro vypouštění odpadních vod, hřbitovů ...)
Projektování, provádění a vyhodnocování účinnosti vrtů pro využití geotermální energie v tepelných čerpadlech

Metody používané k provádění výše uvedených prací

Metody hydrogeologického mapování
Hydrometrické metody
Hydrodynamické zkoušky ve vrtech a studních
Infiltrační zkoušky v nesaturované zóně a na povrchu terénu
Stopovací zkoušky označením kapaliny, chemické metody měření průtoků
Hydrogeologická vrtná karotáž (termometrie, rezistivimetrie)
Hydrogeologické varianty geofyzikálních metod (metoda ředění kapaliny, metoda nabitého tělesa)
Hydraulické výpočty a matematické modelování