životní prostředí

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA – Environmental impact assessment), posouzení vlivu staveb a činností na životní prostředí
ÚSES –mapování a navržení územních systémů ekologické stability, obnova přirozené a udržitelné funkce přírodních ekosystémů ve vztahu k antropogennímu využívání území
Návrhy řešení rekultivací a renaturalizací těžbou dotčených území, lomů apod.
Biologické hodnocení – zhodnocení vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Vyhodnocení krajinného rázu – zhodnocení vlivů na přírodní i antropogenní krajinu
Ekologické audity – zhodnocení interakce mezi lidskou činností a přírodním (životním) prostředím